Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)Diplomové a práce řešené na katedře

Jméno Téma Stupeň Školitel Obhájeno
Aubrechtová Markéta Vývoj průduchů: vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace a koncentrace........ Mgr. Šantrůček Jiří Probíhající
Felcmanová Kristina Regulace fotosyntézy a primární produktivity fytoplanktonu za podmínek nutričního a světelného stresu Ph.D. Prášil Ondřej Probíhající
Hisem Daniel Funkční anatomie listu a chloroplastů ve vztahu k difuzní limitaci pro CO2 Ph.D. Šantrůček Jiří Probíhající
Jarešová Jana Fotosyntetická charekterizace rasy Chromera velia Ph.D. Prášil Ondřej Probíhající
Knoppová Jana Úloha vybraných proteinových faktorů v biogenezi a opravě fotosystémů II u sinice Synechocystis PCC6803 Ph.D. Komenda Josef Probíhající
Lukeš Martin Regulation of lipid synthesis in photosynthetic relatives of Alveolates Ph.D. : Prášil Ondřej Probíhající
Neuwirthová Jitka Vývoj a funkce listu a průduchů hypobarických rostlin Mgr. Šantrůček Jiří Probíhající
Shmidt Volha Fotosyntetické proteiny jako předmět strukturních studií Photosynthetis proteins as a object of structural studies Ph.D. Kaftan David Probíhající
Svačinová Kristýna Srovnání dynamiky růstu invazních, expansivních a neinvazních rostlin Phalaris arundinacea. Mgr. Bastlová Daša Probíhající
Vráblová (Vašková) Martina Regulace morfogeneze průduchů podmínkami prostředí a fyziologickými pochody v listu Ph.D. Šantrůček Jiří Probíhající
Wiesnerová Dana Dynamika fyziologické odpovědi průduchů ve stomatální síti na listu Ph.D. Šantrůček Jiří Probíhající
Tomšíčková Jana Fungicidní aktivita sinic rodu Nostoc Ph.D. Kopecký Jiří 2013
Vrábl Daniel Carbon dioxide transport within the leaf mesophyll: physico-chemical and biological aspects Ph.D. Albrechtová Jana, Schäufele Rudi, Šantrůček Jiří 2013
Neuwirthová Jitka Vliv kvality fotosynteticky aktivní radiace na difúzní limitace fotosyntézy Bc. Vrábl Daniel 2012
Aubrechtová Markéta Elektrofyziologie dráždivosti lapacích orgánů rosnatkovitých (Droseraceae) Bc. Šantrůček Jiří 2011
Drtinová Martina Možnosti určení geografického původu živočišných a rostlinných produktů pomocí stabilních izotopů kyslíku, vodíku a uhlíku. Izotopový signál keratinu krunýře želv Mgr. Šantrůček Jiří 2011
Felcmanová Kristina Vliv zvýšené koncentrace CO2 na regulaci fotosyntézy diazotrofních sinic Mgr. Prášil Ondřej 2011
Hisem Daniel Cyanobacterial cytotoxicity versus toxicity to brine shrimp Artemia salina RNDr.   2011
Hisem Daniel Effect of abscisic acid on mesophyll conductance at different CO2 concentrations Mgr. VRÁBL Daniel 2011
Reňák David Cytoskelet vazebné velké RNP komplexy u samčího gametofytu tabáku (EPPs) jsou asociované s ribosomy a účastní se syntézy proteinů, jejich zpracování a lokalizaci RNDr.   2011
Reňák David Role of transcription factors in early male gametophyte development of Arabidopsis. Ph.D. Honys David 2011
Herbstová Miroslava Localization of Pcb antenna complexes in the photosynthetic prokaryote Prochlorothrix hollandica RNDr.   2010
Herbstová Miroslava Structure and function of pigment-protein complexes of photosynthetic microorganisms Ph.D. Vácha František 2010
Kohoutová (Ristvejová) Jaroslava Structural analysis of extrinsic proteins from the oxygen-evolving complex of photosystem II from higher plants Ph.D. Ettrich Rüdiger Hors 2010
Kubásek Jiří Fotosyntetická ozářenost a růstová teplota mění 13C diskriminaci a tím pádem pravděpodobně i úniky CO2 z pochev cévních svazků u C4 trav i dvouděložných rostlin RNDr.   2010
Macková (Karbulková) Jana The role of plant cuticle in water loss protection Ph.D. Šantrůček Jiří 2010
Prosecká Jana Physiological role of reactive oxygen species scavenging enzymes and methyl viologen resistance in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 Ph.D. Tichý Martin 2010
Sklenářová Martina Oxygen evolution during photosynthesis in sunflower and tobacco using carbon dioxide comprising either 12C or 13C as substrate Bc. Květoň Jiří 2010
Bína David Kinetics of in vivo bacteriochlorophyll fluorescence yield and the state of photosynthetic apparatus of purple bacteria RNDr.   2009
Bína David Photosynthetic electron transport in purple bacteria: An in vivo spectroscopic study Ph.D. Vácha František 2009
Felcmanová Kristina Heterogenita fotosyntetické odezvy fytoplanktonu Bc. Prášil Ondřej 2009
Linhartová (Foldynová) Markéta Analysis of the role of PilA proteins in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Mgr. Sobotka Roman 2009
Litvín Radek Room temperature photooxidation of \recke{beta}- carotene and peripheral chlorophyll in photosystem II reaction centre RNDr.   2009
Litvín Radek Photochemistry of photosystem II reaction centre: Alternative electron pathways Ph.D. Vácha František 2009
Černý Michal Adaptace ke stresu u patogenní bakterie Listeria monocytogenes Bc. Konopásek Ivo 2008
Neuberg Marek Redukce negativních účinků stresového etylénu u rostlin pomocí bakterií kořenové rhizosféry Mgr. Šebestian Jiří 2008
Pašíkovský Jiří Anaerobní oxidace amoniaku Bc. Šebestian Jiří 2008
Plavcová (Bulíčková) Lenka Spatial Variation of Deuterium Enrichment in Bulk Water of Snowgum Leaves RNDr.   2008
Plavcová (Bulíčková) Lenka Seasonal variability in isotopic signature of leaf water and related water compartments. An ecophysiological perspective. Mgr. Šantrůček Jiří 2008
Sovová Žofie Aplikace kvantově chemických metod a molekulárně dynamických simulací na reálné biologické systémy Mgr. Kutý Michal 2008
Emmer Jiří Structural studies of the haloalkane dehalogenase mutant (DhaA12) from Rhodococcus rhodochrous Mgr. Kutá Smatanová Ivana 2007
Kloz Miroslav Interferometeric measuring of volume changes of photosynthesizing and non-photosynthesizing samples Bc. Roháček Karel 2007
Svidenská Silvie Roční průběh základních fluorescenčních parametrů dvou stálezelených rostlin Bc. Olejníčková Julie 2007
Šlouf Václav Annual Changes in Steady State Chlorophyll Fluorescence Yield of Two Evergreen Plants Bc. Olejníčková Julie 2007
Fessl Tomáš Sestavení a zprovoznění aparatury pro měření fluorescenčních spekter jednotlivých molekul Mgr. Vácha František 2006
Halbhuber Zbyněk The PsbH protein: A small membrane protein of the Photosystem II as a model for structural and functional studies Ph.D. Štys Dalibor 2006
Kasalický Vojtěch Denní změny fotosyntetické aktivity rozsivky Thalassiosira weissflogii: vliv dynamického světelného režimu a limitace dusíkem Mgr. Prášil Ondřej 2006
Linhartová (Foldynová) Markéta Analýza ploidní úrovně u Lythrum salicaria karyologickou metodou přípravy roztlakových preparátů Bc. Bastlová Daša 2006
Plavcová (Bulíčková) Lenka Heterogenita izotopového složení vody v listech rostlin Bc. Šantrůček Jiří 2006
Sovová Žofie Homologní a energetické modelování proteinů ve spojení s molekulární dynamikou a vibrační spektroskopií Bc. Ettrich Rüdiger Hors 2006
Tomšíčková Jana Vliv difusivity atmosférických složek na vývoj průduchů a listu a výměnu plynů mezi listem a atmosférou Mgr. Šantrůček Jiří 2006
Bumba Ladislav Electron microscopy in structural studies of photosynthetic membrane proteins Ph.D. Vácha František 2005
Dvořáčková (Jedličková) Olga Studium interakcí farmakologicky významných cyklopeptidů a silymerinů s membránou kvasinky Saccharomyces cerevisiae a jejich podobnost s mechanizmy transportu u potkaních hepatocytů Mgr. Šebestian Jiří 2005
Havelková Doušová Helena Photoacclimation of phytoplankton under natural irradiance conditions Ph.D. Prášil Ondřej 2005
Kvíderová Jana Adaptation of algae to extreme environments Ph.D. Lukavský Jaromír 2005
Wolfová Julie Structural study of a novel flavodoxin-like protein, WrbA Mgr. Kutá Smatanová Ivana 2005
Wolfová Julie CD spektroskopie izolovaných reakčních center purpurové bakterie Rb. sphaeroides kmen Y Bc. Boček Jan 2002

Design by Strita.Design (2006)