Katedra experimentální biologie rostlin (katedra fyziologie rostlin)

Kaftan, David Mgr. David Kaftan, Ph.D.
interní přednášející
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta JU
Branišovská 1760
CZ-370 05 České Budějovice
tel.:
 387 772 342
e-mail:
 dkaftanprf.jcu.cz

Odborné zaměření:

Mechanizmy regulace fotosyntézy, vliv teploty na fotosyntetické reakce, aklimace a adaptace na teplotní stress, fotosyntéza řas a sinic v horkých pramenech, fyziologie sněžných řas, možnosti ovlivňování teplotní odolnosti cílenou manipulací genetické informace, vliv proteinových a lipidových interakcí na termodynamiku elektronového a protonového přenosu v biologických systémech.

Metody:

Časově rozlišená spektroskopie - absorpční, emisní; mikroskopie – optická, skenovací sondou (atomic force microscopy AFM), polarimetrické měření výměny plynů; chromatografie – tenkovrstevná; elektroforéza – proteinová, DNA, Western blotting; výpočetní biochemie – simulace molekulární dynamiky proteinů, vazebných interakcí.


Publikace

Výuka

Projekty


Životopis:

1992-1995: Bc., obor biologie na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, diplomová práce „Soil algae of the South Moravian saline habitats“ pod vedením Ing. Aleny Lukešové CSc.

1995-1997: Mgr. v oboru bionomie rostlin a mezioborovém studijním programu evoluční biologie na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, diplomová práce “Variability of Nostoc commune (Nostocales, Cyanobacteria) strains in central Europe and Antarctica” pod vedením prof. Jiřího Komárka.

1996-1999: vědecký asistent, Mikrobiologický ústav AVČR, Oddělení fototrofních mikroorganizmů, Třeboň

1997-2000: PhD., doktorské studium na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích v oboru anatomie a fyziologie rostlin, doktorská disertace „New techniques for kinetic measurements of in vivo chlorophyll fluorescence emission” pod vedením RNDr. Ladislava Nedbala CSc.

2000-2002: postdoktorský pobyt, Department of Plant Sciences, Department of Biological Chemistry, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

2003-2008: vědecký pracovník, Ústav ekologie krajiny AVČR, později Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Nové Hrady

2003-2011: vedoucí Laboratoře nanobiologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav fyzikální biologie, Nové Hrady

7-8/2006: hostující vědecký pracovník, Plant Sciences Department, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

7-9/2012: hostující vědecký pracovník, Plant Sciences Department, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

2012-dosud: odborný asistent, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin, České Budějovice

2014-dosud: vědecký pracovník, Mikrobiologický ústav AVČR, Oddělení fototrofních mikroorganizmů, Třeboň

Grantové projekty:

MŠMT 2139/2006/F4/a, 2006: „Inovace přednášky a praktika: Základy biologických experimentálních metod“, 105 tis Kč, hlavní řešitel, cíle splněny

GAČR 206/06/0364, 2006-2008: „Dynamika struktury a funkce fotosyntetických membrán“, 2877 tis Kč, hlavní řešitel, cíle splněny s vynikajícími výsledky

GAAV IAA608170603, 2006-2009 „Přenos energie v chlorofyl obsahujících anténních komplexech planktonních fotosyntetických mikroorganizmů: mechanizmy regulace“, 3803 tis Kč, hlavní řešitel, cíle splněny s vynikajícími výsledky

GAAV IAA608170901, 2009-2012 “Molekulární podstata teplotní adaptace fotosyntézy: proteiny reakčních center fotosystému druhého typu”, 4855 tis Kč, hlavní řešitel, cíle splněny

GAČR GA15-00703S, 2015-2017: „Molekulární mechanizmy teplotní adaptace fotosyntetických reakčních center druhého typu“, 4986 tis Kč, spoluřešitel

Design by Strita.Design (2006)